Światowy Dzień Mokradeł. Dlaczego chronimy tereny podmokłe?

Światowy Dzień Mokradeł w 2021 roku obchodzimy pod hasłem „Mokradła i woda”. Z tej okazji prof. Tomasz Okruszko z SGGW i ekspert Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN wyjaśnia, dlaczego podmokłe obszary są dla nas tak ważne. Już niedługo, 15-18 lutego, odbędzie się europejski kongres wodny 6th IAHR Europe Congress współorganizowany przez Polską Akademię Nauk, Instytut Geofizyki PAN i SGGW.

Światowy Dzień Mokradeł, obchodzony 2 lutego, upamiętnia podpisanie dokładnie 50 lat temu, w 1971 roku, konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwanej potocznie konwencją ramsarską. Ma ona na celu ochronę i zachowanie obszarów wodno-błotnych, w szczególności populacji ptaków je zamieszkujących. Obecnie na liście konwencji ramsarskiej jest wpisanych 19 obszarów chronionych w Polsce.

Według konwencji, mokradła to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego: obszary podmokłe (bagna), wszelkie wody śródlądowe oraz najpłytsze przybrzeżne wody morskie. Cechują je specyficzna gleba i roślinność, na które wpływa nieustanna obecność wody.

Mokradła okiem eksperta

Dlaczego mokradła są tak cenne? Czy niosą ze sobą jedynie korzyści? Na te pytania odpowiada prof. dr hab. Tomasz Okruszko (SGGW) z Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN.

– Sztandarowym przykładem obszaru chronionych mokradeł jest północno-wschodnia Polska, która – bogata w Biebrzański i Narwiański Park Narodowy – jest cenna nie tylko w skali Polski, ale także Europy. To obszary na tyle duże i dobrze zachowane, że powinniśmy dbać, by procesy istotne dla funkcjonowania mokradeł i zachowania różnych występujących na nich gatunków zwierząt i roślin dla przyszłych pokoleń wciąż mogły się tam odbywać.

Prof. dr hab. Tomasz Okruszko odpowiada na pytania w nadwiślańskim łęgu. Również łęgom poświęcamy uwagę w Światowym Dniu Mokradeł

Prof. Tomasz Okruszko jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez trzy kadencje był przewodniczącym Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego i członkiem rad naukowych Narwiańskiego Parku Narodowego, Słowińskiego Parku Narodowego oraz Kampinoskiego Parku Narodowego. Uczestniczy w obradach Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN.

6th IAHR Europe Congress

Szósty europejski kongres poświęcony tematyce wody odbędzie się w formie zdalnej 15-18 lutego pod hasłem „Hydro-Environment Research and Engineering. No Frames, No Borders”. To największe i najważniejsze wydarzenie dotyczące wody organizowane w Europie. Gromadzi naukowców oraz praktyków i dydaktyków z dziedziny badań inżynierii wodno-środowiskowej. Kongres to okazja do interdyscyplinarnej dyskusji nad zagadnieniami z dziedziny zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk wodnych, hydrauliki środowiskowej, inżynierii hydraulicznej i naturalnych zagrożeń.

Organizatorami kongresu są: Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) oraz Instytut Geofizyki PAN. Kongres odbywać się będzie pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych (The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research – IAHR).


Opublikowano

w