Powołanie Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego PAN

W dniu 4 lipca 2023 r. Prezydium PAN podjęło uchwałę o powołaniu Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk, który ma za zadanie informować społeczeństwo i władze o zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu oraz proponować rozwiązania służące jej ograniczeniu i dostosowaniu się do niej. Gremium to jest komitetem problemowym przy Prezydium PAN. W jego składzie znalazło się 26 ekspertów z różnych dziedzin nauki, którzy będą zajmować się następującymi zagadnieniami:

  • bieżącym komunikowaniem stanowiska nauki na temat różnych aspektów narastającego kryzysu klimatycznego, w szczególności związanych z redukcjami emisji gazów cieplarnianych w Polsce oraz adaptacją do postępującej zmiany klimatu. Komitet będzie publikować raporty, analizy i opinie na temat sytuacji klimatycznej w kraju i na świecie, a także udzielać wywiadów i występować w mediach.
  • opracowaniem zgodnych z najnowszą wiedzą naukową zaleceń dotyczących polityki klimatycznej oraz działań mitygacyjnych i adaptacyjnych, koniecznych do podjęcia na wszystkich szczeblach rządowych i samorządowych w obliczu kryzysu klimatycznego. Komitet będzie doradzać władzom w zakresie planowania i realizacji strategii niskoemisyjnego rozwoju, transformacji energetycznej, ochrony bioróżnorodności, gospodarki odpadami, rolnictwa i leśnictwa, transportu i budownictwa, edukacji i świadomości ekologicznej.
  • zapewnieniem merytorycznego, opartego na wiedzy wsparcia społecznych i oddolnych inicjatyw związanych z ochroną klimatu i adaptacją do jego zmiany. Komitet będzie współpracować z organizacjami pozarządowymi, ruchami obywatelskimi, przedsiębiorcami i innymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz klimatu, a także promować dobre praktyki i przykłady rozwiązań proekologicznych.
  • publikowaniem cyklicznych komunikatów umożliwiających społeczne zrozumienie przyczyn, mechanizmów i możliwych skutków ekstremalnych zjawisk związanych z klimatem, zachodzących w Polsce i na świecie. Komitet będzie monitorować i analizować występowanie anomalii pogodowych, takich jak fale upałów, susze, powodzie, burze, pożary czy topnienie lodowców, a także ich wpływ na zdrowie ludzi, ekosystemy i gospodarkę.

Komitet będzie także odbywał spotkania i konsultacje z przedstawicielami rządu, samorządów, instytucji państwowych według potrzeb, a także będzie utrzymywać dialog i współpracę z decydentami politycznymi i administracyjnymi na różnych poziomach oraz uczestniczyć w debatach publicznych i procesach legislacyjnych dotyczących kwestii klimatycznych.

Powołanie Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego jest odpowiedzią Polskiej Akademii Nauk na rosnące wyzwania i zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu, która jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesności. Komitet ma ambicję stać się wiarygodnym źródłem informacji i opinii na temat kryzysu klimatycznego oraz liderem dialogu społecznego i naukowego w tej dziedzinie.

Zdjęcie Andrzeja Kamińskiego, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Opublikowano

w